Геопатски стрес

 

Што е геопатски стрес ГЕО-земја Пати или Патос-болест
кус одговор-Геопатија нарушување на поволното енергетско поле на земјата
 
Теоријате вели дека електромагнетното поле на просторот,фрекфентно се забрзува,намалува или на моменти прекинува,а во зависност од помин на подземни води, електрични и телефонски водови, водоводна подземна мрежа,подземни дупки,минерални слоеви и сл.Ваквото пореметување,доведува до геопатски стрес на тие премини или точки,а кај лицата кои престојуваат во таков неповолен простор слабее имунитетот.Резултат доведува до постепена појава на болест.Посебно неповолни се вкрстувањата на две или повеќе подземни водни жили,промена на водни токови,високонапонски кабли и сл.
Доколку се вршени геопатски мерења обележете ги местата каде има
неповолни вибрации или Хартманови вкрстувања и избегнете во тој простор подолго да се задржувате.
 

Планетите кои орбитираат околу Сонцето имаат различна фрекфенција која може да е поволна или неповолна за домот во кој престојуваме.Земјата кога ротира создава сопствена фрекфенција од приближно 7,83 херци,но кога имаме водени жили на до 160 м,се создаваат вибрации и од 250херца.Истите се причина на појава на болест.Имунитетот е намален,општата состојба е умор,главоболка несоница,премаленост.Истото доведува до неповолно место за живеење и извор е на несреќа и намалена радост во домот.

 

Comments

Електромагнетското влијание преку чакрите

Ова влијание понатаму се пренесува на секое живо битие и предмет,а повеќе информации како делува на нашата емотивна физичка или интелектуална состојба на линкот енергеското влијание врз човекот и живите битија