Facebook застапеност на пребарување линк фотографија видео итн

Facebook Еве една статистика за користење на Фејсбук на релација колку е застапеноста на  линковите фотографијата или видео информациите.Се приметува дека на прво место се кликови кон линковите со застапеност дпо 74 проценти,следат видео со 15% ,а најмалку застапеност е на кликање на фотографија околу 8% .Ова може да е корисно доколку градите маркетинг стратегија за продажба на Facebook.  

  Основите на маркетингот на ФБ побаруваат дефинирање на:

  1. Опис на понудата
  2. Повик за кликнување
  3. Што подетално нудите на купците
  4. Поврзани линкови со точките 1 до 3
  5. Таргетирана група или за која публика е наменето

видео-  Визуелната информација+звук се на високо второ место на пребарување ( 15%)

а првото место го завземаат линковите

Поврзаноста на сите 5 точки во неделива информациона целина доведува до поголема заинтересираност на публиката и до можна продажба на понудениот производ.Имајте во предвид дека на ФејсБук рекламат е секундарно присутна заради големата понуда , а тоа подразбира долгорочно градење доверба со квалитет лкон сопствената публика.

 


пита со проценти на facebook застапени кликови