Џотиш ведска астрологија

 

Што е ведска астрологија?
 
Се пишува Џотиш , а во превод значи науката за светлоста божја,од зборовите и Џуоти светлост,светлина и Иша или Ишвара –управител,кој управува,бог.
Спрема Ведите ,таа е врв на материјалното знаење на земјата,а позната е како Чакшу или очи на Ведите.Ведите преставуваат збирка на текстови кои даваат одговор на комплексни прашања поврзани со севкупната природа,каде човекот е само еден мал дел.Поделени се на 6 дела:
 
Вјакарана-граматика(лицето),
Нирукта-етимологија на зборовите (ушите)
Шикша изговорот(носот)
Калпа- церемонии и жртвени обреди(рацете)
Чанда (нозете)

Џотиш-Астрологија (очи)