Како да се учи денес

Знаењето(науката) која доаѓа преку шастрите(ведските свети списи) е неограничена, и вештината(уметноста)да се научи е голема, времето што го имаме е кратко, и нашите можности да научиме е со пречки.

Затоа изберете за учење она што е најважно, исто како што лебед пие само млеко во вода.