Сексуален склад

Comments

одредување на сексуален склад во хороскоп

 Постојат неколку типа на пресметки за љубовниот склад,но секако најважен е јони,васја,нади и гана.Основната раси карта го покажува менталниот склад,и физичката компатибилност,посебно доколку владателите се во складен однос.Венера и марс посебно се третираат,како и нивниот транзит за време на јупитеровиот и сатурновиот сооднос,посебно со владателот на 7 поле,опортуниот владател на марс,како и владателот на Д9 карта и аспектот кон него.