религија географска област расна припадност Председателски избори во САД 2016