Реклама пет важни цели

1.На која група луѓе е наменета Вашата објава - реклама

2.Текст во пораката на рекламе ја зголемува или намалува популарноста

3.Соодветна слика ,боја и обликувана за 2-3 секунди да се пренесе порака до публиката/купецот/клиентот

4.Повик за акција (најважен дел купи ,одлучи се или оди си е пораката)

5. Поврзаност со соодветен рејтинг(текст,слика,видео или нивна интеракција)