Перигеј и Апогеј на Земја Месечина за 2018 година

Месечина најблиску и најдалеку во 2018

 
Најблиската точка(перигеј) меѓу две координати.Може да биде помеѓу 
Земјата и Месечината, или меѓу Земјата и Сонцето.Апогеј е најодалечената точка во однос на некое набљудувано тело.
 

Перигеј и Апогеј

 
1 Јануари 15 Јануари
30 Јануари 11 Фебруари
27 Фебруари 11 Март
26 Март 8 Април
20 Април 6 Мај
17 Мај 2 Јуни
14 Јуни 30 Јуни
13 Јули 27 Јули
10 Август  23 Август 
8 Септември 20 Септември 
5 Октомври 17 Октомври 
31 Октомври 14 ноември
26 Ноември 12 Декември
24 Декември