dvomesechen horoskop juli avgust

двомесечниот хороскоп за јули август 2010 треба да с комбинира со влијанието на дадените години подоле.Најдете ја Вашата година на раѓање,забележете дали е поволен или неповолен периодот кој престои,а потоа прочитајте го двомесечниот хороскоп за јули август 2010.

поволни години на родените (примарно)

6. April 1951.        до    11. June 1951.
27. September 1951.    до    29. January 1952.
21. March 1963.        до    19. May 1963.
18. November 1963.    до    22. December 1963.
5. March 1975.        до    30. April 1975.
17. February 1987.    до    14. April 1987.
24. June 1998.        до    10. August 1998.
30. January 1999.    до    30. March 1999.

.........

поволни секундарно

1. October 1954.        до    3. January 1955.
25. May 1955.        до    29. July 1955.
16. January 1959.    до    22. May 1959.
15. September 1959.    до    22. November 1959.
8. September 1966.    до    10. February 1967.
29. April 1967.        до    14. July 1967.
27. December 1970.    до    13. July 1971.
5. August 1971.        до    7. November 1971.
5. March 1975.        до    30. April 1975.
20. August 1978.        до    28. June 1979.
11. December 1982.    до    7. March 1983.
17. April 1983.        до    21. October 1983.
4. August 1990.        до    15. October 1990.
15. January 1991.    до    9. June 1991.
26. November 1994.    до    1. February 1995.
1. June 1995.        до    1. October 1995.
20. July 2002.        до    22. September 2002.
22. February 2003.    до    15. May 2003.

.........

можно неповолен период
(посебно за родените)

11 Januar        до    24 Januar 
11 Maj             до    25 Мaj

.........
неповолен период

24. August 1950.        до    10. September 1951.
4. October 1979.        до    14. May 1980.
30. May 1980.        до    20. October 1980.
9. May 1981.        до    1. July 1981.
24. August 1950.        до    10. September 1951.
4. January 1961.        до    31. January 1962.
11. July 1970.        до    30. October 1970.
31. March 1971.        до    20. July 1971.
20. November 1971.    до    8. April 1972.
4. October 1979.        до    14. May 1980.
30. May 1980.        до    20. October 1980.
9. May 1981.        до    1. July 1981.
11. February 1990.    до    6. August 1990.
8. November 1990.    до    14. March 1991.
23. July 1991.        до    11. December 1991.
11. May 2000.        до    21. May 2001.