пингала

прецесија и помрачување

 При помрачувањата на месечината или сонцето,ова влијание на осцилација е максимално негативно бидејќи го нарушува континуитетот на осцилација на светлината во кус временски интервал неколку минути(максимална активност).Прекината светлосна осцилација,создава дисконтинуитет на работа на неуронското поле кај живите битија,па и кај човекот па на тој начин и до промена на активирање на „влезните односно излезните порти“,некои ќе речат кај чакрите.Треба да се напомене дека човековото тело ,има 7 енергетски центри ,108 базични чакри и 72000 нади кана

Syndicate content