Брама Мухурта

 

Мухурта
 
*време за почеток на поволна активност
*временски интервал 2гхатика еднакво (приближно) на 48 минути
-1гхатика(гатика)=24минути
-2 и половина гатики =1сат(60минути)
-5гхатики= 2сата (120минути) приближно траеење при подигање на 1 цело раси на источната точка
 
 
За медитација најповелен период е т.н. Брама Мухурта или дел од денот рано наутро од (приближно)4 до 5часот.За прецизно позиционирање на почетното време, треба да се земе покрај денот во годината, локацијата и висинската кота на точката за набљудување.