Астрономска Астролошка Поделба на денот

Ариевските Астрономи имаат прецизна поделба на времето која зачудува и денеска.

1 ден е поделен на 60 ghati (гати)

1 гати е поделен на 60 vighatis(вигати)

1 vighati е поделен во 60 Липта(липти)

1 липта е поделена на 60 Vilipta (вилипти)

1 vilipta е поделена на 60 пара (пара)

1пара е поделена на 60 Tatparas (татпара)

оттука еден ден е со времетраење од:

60 гати x 60 Вигати x 60 Липти x 60 Вилипти x 60 Пара x 60 Татпара

вкупно = 46656000000

Ова е важна бројка како во ведската астрономија така и во ведската астрологија

Треба да се третира времето на татпара во Д60, Д108,Д150 Д300 

а за мундани прогнози и до Д1080 па и поситни поделби

еве ја основната поделба на осцилации преку бројот 1 Ова се менува кога се употребува друга основна група на бројки/Примерот подоле е за бројот 1

поделба за 1

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 27 30 32 36 40 45 48 50 54 60 64 72 75 80 81 90 96 100 108 120 125 128 135 144 150 160 162 180 192 200 216 225 240 243 250 256 270 288 300 320 324 360 375 384 400 405 432 450 480 486 500 512 540 576 600 625 640 648 675 720 729 750 768 800 810 864 900 960 972 1000 1024 1080