Планетите како аватари

Секоја планета преставува вибрација на божествената сила на творецот спрема појавноста во во разните временски циклуси југи. Така имаме: Матсја аватар-Кету Курма аватар-Сатурн Вараха аватар-Раху Нарасимха аватар-Марс Вамана аватар-Јупитер Парашурама аватар- Венера Рама аватар-Сонце Кришна аватар-Месечина Буда аватар-Меркур Калки аватар -лагна последниот Калки аватар треба да дојде на бел Коњ ,во завршетокот на Кали југа и да донесе завршно прочистување-уништување.Јавачот на белиот коњ може да го најдете и во откровението Јованово.Оттука и прашањето која информација е првично пренесена на земјата и опеана во светите списи.